หน้าแรก

การรับตรวจวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาล

รายการที่รับตรวจวิเคราะห์จะอิงตามวิธีของ International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), Association of Official Agricultural Chemists (AOAC) อ่านต่อ…

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร

การจัดส่งใบรายงานผลการวิเคราะห์ ใช้เวลา 2 สัปดาห์หลังจากการรับบริการวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จะแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ลูกค้า และจัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ทางไปรษณีย์ อ่านต่อ …

อัตราค่าบริการ

คิดค่าบริการตามประเภทของการวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์องค์ประกอบทั่วไป, วิเคราะห์ทางกายภาพ, องค์ประกอบทางน้ำตาล, การวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ อ่านต่อ ….

ข่าวล่าสุด

Message us