อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม และ 29-30 มีนาคม 2566

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ได้ทำการส่งตัวแทนของห้องปฏิบัติการฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารธุรกิจ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย ซึ่งทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง brand, การเขียนแผนภาพเชิงธุรกิจ, การตลาดเชิงลึกของธุรกิจ

Message us