หลักการใช้งานเครื่องมีอวิเคราะห์ Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)

หลักการใช้งานเครื่องมีอวิเคราะห์ Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)

ICP-OES เป็นเทคนิคสำหรับวิเคราะห์ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ของธาตุต่าง ๆ ซึ่งใช้สามารถวิเคราะห์ ตัวอย่างได้หลากหลายชนิด และสามารถวัดได้ที่ละหลายๆธาตุพร้อมกันซึ่งเป็นข้อดีที่แตกต่างจากเทคนิคของ AAS เทคนิคของ ICP-OES สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. Inductively Coupled Plasma (ICP) เป็นเทคนิคที่ใช้ผลิตพลาสมาที่ให้อุณหภูมิสูงโดยการปล่อยแก๊สอาร์กอนผ่านเข้าไปใน และ ที่ปลาย Torch ที่มีลักษณะเป็นท่อกลวง มีขดลวดทองแดงล้อมรอบ Torch ซึ่งต่อกับเครื่องส่งความถี่วิทยุ (RF generator) และเมื่อให้ RF generator ปล่อยความถี่วิทยุเข้าไปจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ปลายของ Torch แล้วจะชักนำให้มีกระแสไฟฟ้า จากนั้นเมื่อทำให้เกิดการสปาร์ค(ด้วย Teslacoi) จะทำให้เกิดอิเล็กตรอนของอาร์กอนที่มีพลังงานสูง และอิเล็กตรอนอาร์กอนที่มีพลังงานสูงนี้จะชนกับอิเล็กตรอนของอาร์กอนอื่นต่อไปอีกกลายเป็นปฏิกิริยาลูกใซ่ทำให้เกิดเป็นพลาสมา

2. Optical Emission Spectrometer เป็นวิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการทำให้สารเปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้นไปยังสถานะกระตุ้น เพื่อให้ธาตุที่จะวิเคราะห์นั้นปล่งแสงหรือสเปกตรัมออกมาซึ่งสเปกตรัมที่ได้นั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัว และอยู่ในช่วงของยูวี-วิสิเบิล ซึ่ง เค  รื่อง ICP-OES จะทำการวัดความเข้มของแสงที่สเปกตรัมนั้น

Message us