ประวัติความเป็นมา/วัตถุประสงค์

ประวัติความเป็นมา

            เนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยมีแนวโน้มการผลิตและการส่งออกที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเห็นได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผลผลิตของอ้อยและจำนวนโรงงานผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันกับตลาดโลก จึงถือได้ว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก   นอกจากนี้การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงหรือนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนั้น กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอีกด้วย

            จากการเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่กล่าวมา  ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจสอบ การทดสอบและการวิเคราะห์ค่าทางด้านน้ำตาลรวมทั้งสารอนุพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบหรือคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลที่จะเป็นการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาคุณภาพของอ้อยและผลิตภัณฑ์น้ำตาลต่างๆให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ค่าต่างๆในงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ของงานวิจัยนั้นๆ

นอกจากนี้จากการเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล  จะมีเพียงบางโรงงานหรือองค์กรใหญ่ๆ เท่านั้นที่สามารถจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอ้อยและน้ำตาลได้  แต่ก็ยังมีบางโรงงานหรือบางหน่วยงานที่ยังขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์หรืออาจจะสามารถจัดหาบางเครื่องมือที่จำเป็นเท่านั้นแต่ไม่ครบทุกเครื่องมือ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์บางเครื่องอาจจะมีราคาแพงหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในที่มาของการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ฯ ในการเปิดให้บริการรับตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและสมบัติต่างๆ ทั้งในอ้อย ผลิตภัณฑ์น้ำตาลและสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งงานวิจัยต่างๆที่จะมีมากขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์

  1. เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ฯที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมาตรฐานสากลและมีความน่าเชื่อถือ
  2. เพื่อเป็นแหล่งคลังความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Message us