ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์
ห้อง 3411 ชั้น 4 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3
เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 095-517-6493
E-mail : Labservice.sugars@gmail.com
Facebook : Sugars and Derivatives Analytical Laboratory

Message us