การรับตรวจวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์

รายการที่รับตรวจวิเคราะห์จะอิงตามวิธีของ International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), Association of Official Agricultural Chemists (AOAC) และใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการวิเคราะห์ รายการวิเคราะห์มีดังนี้

1. วิเคราะห์องค์ประกอบทั่วไป (General composition analysis)

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1ปริมาณของแข็งทั้งหมด
(Total soluble solid: %Brix)
ICUMSA: GS4/3/8-13 (2009)น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, น้ำเชื่อม บริสุทธิ์, กากน้ำตาล
2ปริมาณของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ
(Insoluble solids)
ICUMSA: GS1-24 (2017)
ICUMSA: GS2/3/9-19 (2007)
น้ำตาลทรายดิบ
น้ำตาลทรายขาว, น้ำตาล ชนิดพิเศษ
3ความชื้น (% Moisture) AOAC, 2000 อ้อย, ชานอ้อย, กากตะกอน ตัวอย่างทั่วไป
4ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ICUMSA: GS1/2/3/4/7/8/9-23 (2009)น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, น้ำตาล ทรายดิบ, น้ำตาลทรายขาว, น้ำตาลชนิดพิเศษ, กากน้ำตาล, ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระหว่างการผลิตน้ำตาล
5ปริมาณเถ้าทั้งหมด (Total ash)AOAC, 2000น้ำตาลทรายดิบ, กากน้ำตาล, ผลิตภัณฑ์ต่างๆในระหว่าง การผลิตน้ำตาล
6เถ้าซัลเฟต (Sulphated ash) ICUMSA: GS3/4/7/8-11 (2000)น้ำตาลทรายดิบ กากน้ำตาล, น้ำตาลชนิด พิเศษ
7เดกซ์แทรน (Dextran)ICUMSA: GS1/2/9-15 (2015)น้ำตาลทรายดิบ, น้ำตาล ทรายขาว

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ


2. วิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical properties)

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1ความขุ่น(Turbidity)ICUMSA: GS2/3-18 (2013)
ICUMSA: GS7-21 (2007)
น้ำตาลทรายขาว, น้ำตาล ชนิดพิเศษ
น้ำอ้อยใส, น้ำเชื่อม, น้ำเชื่อม ใส
2ค่าสีของสารละลายน้ำตาล
(Sugar solution colour)
ICUMSA: GS1/3-7 (2011)น้ำตาลทรายดิบ, น้ำตาล ทรายแดง, น้ำเชื่อม น้ำตาลทรายขาว
3ความหนืด (Viscosity)เครื่อง Brookfield Visco meter DV2TTM Extra Viscometer with Brookfield Baths, USAน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ อื่นๆในระหว่างกระบวนการ น้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ


3. องค์ประกอบทางน้ำตาล (Sugar composition)

3.1 น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide)

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1กลูโคส (Glucose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2ฟรุกโตส (Fructose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
3กาแลคโตส (Galactose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
4แมนโนส (Mannose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
5ไซโลส (Xylose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
6อะราบิโนส (Arabinose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
7แรมโนส (Rhamnose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
8ไรโบส (Ribose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
9ฟูโคส (Fucose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
10ไซโคส (Psicose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ

3.2 น้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide)

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1ซูโครส (Sucrose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2แลกทูโลส (Lactolose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
3มอลโทส (Maltose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
4ไอโซมอลโทส (Isomaltose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
5เซลโลไบโอส (Cellobiose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ

3.3 น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 3 โมเลกุล (Trisaccharide)

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1ราฟฟิโนส (Raffinose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ

3.4 โอลิโกแซคคาร์ไรด์ (Oligosaccharide)

3.4.1 Maltooligosaccharides

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือขนิดตัวอย่าง
1มอลโทส (Maltose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2ไอโซมอลโทส(Isomaltose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
3มอลโตทริโอส (Maltotriose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
4ไอโซมอลโตทริโอส(Isomaltotriose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ

3.4.2 Fructooligosaccharides

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1คีโตส (1-Kestose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2นีสโทส (Nystose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
3Fructofuranosyl-D-nystoseวิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ

3.4.3 Xylooligisaccharides

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1ไซโลส (Xylose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2ไซโลไบโอส (Xylobiose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
3ไซโลไทรโอส (Xylotriose)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ

3.5 น้ำตาลแอลกอฮอล์ (Sugar alcohol)

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1แมนนิทอล (Mannitol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2ซอลบิทอล (Sorbitol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
3ไซลิทอล (Xylitol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
4อิริทริทอล (Erythritol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
5ไรบิทอล (Ribitol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
6มัลติทอล (Maltitol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
7ไมโอ-อิโนซิทอล (Myo-Inositol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ

3.6 น้ำตาลอื่นๆ

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1น้ำตาลรีดิวซิ่ง (Total reducing sugar) Somogyi-Nelsonน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Total sugar)Phenol sulfuric acidน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ


4. สารอินทรีย์ (Organic compound)

4.1 Organic acid

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1กรดอะซิติก (Acetic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2กรดแลกติค (Lactic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
3กรดโพรพิโอนิก (Propionic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
4กรดบิวทิริก ( Butyric acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
5กรดซักซินิค (Succinic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
6กรดมาลิก (Malic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
7กรดทาร์ทาริค (Tartaric acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
8กรดเลวูลินิก (Levulinic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
9กรดไพโรกลูตามิก (Pyroglutamic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
10กรดกลูโคนิก (Gluconic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
11กรดกลูคูโรนิก (Glucuronic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
12กรดซิตริก (Citric acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
13กรดกาแลคทูโรนิก (Galacturonic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
14กรดดีไอโซแอสคอร์บิก (D-Isoascorbic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
15กรดแอล-แอสคอร์บิก (L-Ascorbic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
16กรดควินิก (Quinic acid)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ

4.2 Organic compound

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1กลีเซอรอล (Glycerol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2เอทานอล (Ethanol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
3เมทานอล (Methanol)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
4ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (Hydroxymethylfurfural)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
5เฟอร์ฟูรัล (Furfural)วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatographyน้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

5. การวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (Microbiological analysis)

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1แบคทีเรียที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง (20-45C) (Total mesophilic Bacterial count *)ICUMSA: GS2/3-41 (2011)น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
2จุลินทรีย์ที่ผลิตเมือก (Slime-forming Bacteria)ICUMSA: GS2/3-45 (2017)น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล
3ยีสต์และรา (Yeast and moulds) ICUMSA: GS2/3-47 (2015)น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ


6. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกลุ่มลิกโนเซลลูโลสิก (Lignocellulosic compound)

ลำดับรายการตรวจวิเคราะห์วิธีทดสอบ/เครื่องมือชนิดตัวอย่าง
1ปริมาณเถ้าทั้งหมด (Total ash)NREL/TP-510-42618ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ
2ปริมาณสารแทรก (Extractive free preparation) NREL/TP-510-42619ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ
3ปริมาณลิกนินที่ละลายในกรด (Acid-soluble lignin)NREL/TP-510-42618ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ
4ปริมาณลิกนินที่ไม่ละลายในกรด (Acid-insoluble lignin) NREL/TP-510-42618ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ
5ปริมาณลิกนินทั้งหมด (Total lignin) NREL/TP-510-42618ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ
6ปริมาณเซลลูโลส (Cellulose) NREL/TP-510-42618ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ
7ปริมาณเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) NREL/TP-510-42618ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ

*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ


Message us