ครม.อนุมัติงบ 7,990 ล้านให้ชาวไร่อ้อย เริ่มจ่ายเดือน ม.ค.2567

ที่มา: https://www.thairath.co.th

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดในโครงการสนับสนุนชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท คาดว่ามีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการ 140,000 ราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อยที่จะเริ่มจ่ายเงินได้ในเดือน ม.ค.2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีชาวไร่อ้อยที่ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)รวม 200,000 ราย แต่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว 140,000 ราย เนื่องจากบางรายได้เลิกเพาะปลูกอ้อยไปแล้ว แต่ยังไม่มีมาขอถอนทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับ สอน. หรือบางรายตัดอ้อยแล้วนำไปฝากชาวไร่อ้อยรายอื่นๆส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาล จึงไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว

นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 วงเงิน 7,990.60 ล้านบาท ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เพื่อนำไปจ่ายเงินสนับสนุนชาวไร่อ้อย ในฤดูกาลผลิต 2565/66 อัตราไม่เกิน 120 บาทต่อตัน เพื่อให้เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี โดยช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้น ผ่านการสมทบจ่ายค่าแรงงานให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดแทนการตัดอ้อยไฟไหม้ เพื่อจูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาลให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่ทำให้เกิดการลักลอบเผาอ้อย ครอบคลุมปริมาณอ้อย 95.57 ล้านตัน จำนวนชาวไร่อ้อย 200,000 ราย

“หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเป็นแนวทางในการสนับสนุนชาวไร่อ้อยให้เก็บเกี่ยวอ้อยสดและนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยวอ้อยสด โดยรัฐบาลใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายไปก่อน แล้วจัดงบประมาณคืนให้พร้อมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยจากวงเงิน 7,990.60 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจ่ายให้ชาวไร่อ้อย 7,775.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายของ ธ.ก.ส. 215.59 ล้านบาท โดยคิดจากเกษตรกร 200,000 ราย รายละ 5 บาท

การสนับสนุนวงเงินดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี ลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ในข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Green box) ด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด ที่ทำให้เกิดการลักลอบเผาอ้อย และปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อยสด

“ในที่ประชุม ครม. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลกับ ครม. ว่า ในการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรผู้ปลูกไร่อ้อยครั้งนี้ เป็นไปตามมติ ครม.ในรัฐบาลที่ผ่านมา ที่ได้ให้ค่าช่วยเหลือในโครงการนี้ 120 บาทต่อตันอ้อย และขณะนี้จากการให้การช่วยเหลือในลักษณะนี้ ได้ทำให้ชาวไร่อ้อยเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นการดูแลรักษาพื้นที่เพาะปลูก และลดเลิกพฤติกรรมการเผาอ้อยลง แม้ว่าในตัวเลขภาพรวมของทั้งประเทศ ตัวเลข PM 2.5 ยังไม่ลดลง แต่ต้องให้ไปดูในพื้นที่เพาะปลูกจริงว่าเกษตรกรมีการปรับตัวมากแล้ว”.

ที่มา: https://www.thairath.co.th/money/economics/thailand_econ/2745660

Message us